Sunday, 03/12/2023

Ban Chấp hành Hội nắn chỉnh răng Việt Nam họp bàn nhiều nội dung quan trọng

VAO ADMIN

Ngày 2/12/2023, tại Champa Island Nha Trang, Ban chấp hành hội nắn chỉnh răng Việt Nam  xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có phương án nhân sự cho nhiệm kỳ khóa tới,  cơ cấu tổ chức, và hội nghị khoa học thường niên ngày 9-10/03/2024 và nhiều nội […]

Ngày 2/12/2023, tại Champa Island Nha Trang, Ban chấp hành hội nắn chỉnh răng Việt Nam  xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có phương án nhân sự cho nhiệm kỳ khóa tới,  cơ cấu tổ chức, và hội nghị khoa học thường niên ngày 9-10/03/2024 và nhiều nội dung quan trọng khác

Dự hội nghị có 23 thành viên của ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2024. Chủ trì hội nghị PGS Đồng Khắc Thẩm chủ tịch hội đã phát biểu khai mạc nhấn mạnh, gợi ý một số nội dung để các đại biểu nghiên cứu, thảo luận, xem xét và quyết định những vấn đề quan trọng được trình tại Hội nghị ban chấp hành hội nắn chỉnh răng Việt Nam  lần này.

Đáng chú ý, một số vấn đề về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển của hội, tình hình hoạt động, cơ cấu tổ chức đã được  đánh giá khách quan, toàn diện. Đồng thời hội nghị cũng đánh giá các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, chỉ ra các nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trước mắt và lâu dài.

PGS Nguyễn Thị Thu Phương, phó chủ tịch hội cũng đã phân tích, dự báo và lượng hóa đầy đủ các yếu tố tác động và ảnh hưởng đến sự phát triển của hội,

Hội nghị đã tập trung thảo luận, thống nhất các chỉ tiêu, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy sự phát triển của hội, tài chính ngân sách đảm bảo sát với thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, có tính đột phá, tính hiệu quả, tính khoa học và tính khả thi cao; trong đó đặc biệt chú trọng lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới.

Ban thường vụ

Ban Xã hội

 

Ban khoa học

Ban tài chính

Ban thư ký

Ban thanh tra

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Hình ảnh