Hội viên

Quyền lợi, nhiệm vụ của Hội viên Hội Nắn Chỉnh Răng Việt Nam

NHIỆM VỤ CỦA HỘI VIÊN

  1. Chấp hành điều lệ của Hội Nắn Chỉnh Răng Việt Nam, nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của BCHH.
  2. Giữ vững và bảo vệ đoàn kết trong Hội, tích cực tham gia các hoạt động của hội. Đấu tranh chống những tư tưởng và hành động có hại đến nhiệm vụ, uy tín và danh dự của Hội.
  3. Đóng góp hội phí hàng năm theo quy định.

QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN

  1. Hội viên chính thức và chỉ hội viên chính thức có quyền thảo luận và biểu quyết mọi công việc của Hội, ứng cử và bầu cử vào BCHH theo quy định.
  2. Tất cả các Hội viên được thông tin bồi dưỡng kiến thức chuyên môn; được khuyến khích phát huy năng lực về mọi mặt; được tạo điều kiện để phát triển khả năng.
  3. Tất cả các Hội viên được tham gia báo cáo các đề tài nghiên cứu khoa học của mình trong các buổi sinh hoạt khoa học của Hội; được giới thiệu đăng các bài viết và các công trình nghiên cứu của mình vào các tạp chí khoa học trong hệ thống y học; được tổ chức Hội nhận xét về các công trình, công tác của mình khi cần thiết, được chọn lọc để đề nghị khen thưởng.
  4. Hội viên chính thức được bảo vệ quyền lợi chính đáng và danh dự của mình trước pháp luật và công luận.
  5. Hội viên chính thức được hưởng các quyền lợi khác do Hội quy định: ưu đãi phí Hội nghị, được giới thiệu tham gia vào các Hiệp hội Nắn Chỉnh Răng quốc tế.